Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym MUSTH działającym pod adresem: www.musth.pl

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Definicje

a) Sprzedawca – Tomasz Lesicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MUSTH Tomasz Lesicki z siedzibą w Gdańsku pod adresem Świętokrzyska 51b, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 5832987404, REGON 367967338.

b) Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Sklep – sklep internetowy MUSTH, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.musth.pl

d) Towar – wyrób rękodzielniczy MUSTH do sprzedaży detalicznej oznaczony znakami towarowymi MUSTH .

e) Cena – wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.musth.pl Ceny podane są w złotych polskich i zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

f) Koszt dostawy Towaru – koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

g) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

4. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

§ 2. Zawarcie umowy

1. Przez zawarcie Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wyprodukowania i dostarczenia zamówionych Towarów na rzecz Klienta, natomiast Klient zobowiązuje się do terminowego uregulowania ceny za te Towary oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Dostępność Towarów, niezależnie od informacji handlowej, zależy każdorazowo od aktualnych stanów magazynowych.

3. Umowę uznaje się za zawartą poprzez wykonanie następujących czynności w ramach sklepu www.musth.pl

a) zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu przez Klienta,

b) wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

c) złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i Zapłać”,

d) potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia.

4. Do umów zawieranych z konsumentami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

6. Jakakolwiek dodatkowa płatność wykraczająca poza Cenę zgodnie z zawarta umową wymaga wyraźnej zgody Klienta.

§ 3. Składanie i Realizacja Zamówień

1. Na stronach sklepu www.musth.pl wskazane są, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz akceptowanych sposobach płatności.

2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia.

3. Klient składając Zamówienie ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i Zapłać”.

4. E-mail potwierdzający złożenie Zamówienia zawiera informację o:

1) szczegółowym opisie Towaru oraz sposobie porozumiewania się z Klientem,

2) danych Sprzedawcy,

3) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

4) adresie, pod który Klient może składać reklamacje,

5) Cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia,

6) sposobie i terminie zapłaty,

7) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę (termin dostawy Towaru) oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji,

8) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy,

9) kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,

10) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie lub okolicznościach, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy,

11) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad,

12) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,

13) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy,

14) braku konieczności złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych ze strony Klienta,

15) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

5. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:

a) przez system płatności Pay Pal

d) przez zintegrowany ze sklepem www.musth.pl system płatności internetowych Blue Media S.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy przez system płatności Blue Media S.A.,

b) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w systemie Pay Pal.

7. Czas realizacji Zamówienia wskazany w ust. 6 powyżej oznacza wyprodukowanie Towaru oraz przygotowanie go do wysyłki.

8. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

9. Należność należy przelać na rachunek bankowy: 48 1140 2004 0000 3202 7701 5784 ]

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

a) nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia,

b) bezskuteczne były próby potwierdzenia Zamówienia,

c) Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu,

d) gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy.

11. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

12. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

13. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest to jest dowodem sprzedaży lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty pełnej Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

15. Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu. Każdy egzemplarz Towaru jest unikatowy i może minimalnie różnić się od innych egzemplarzy tego samego wyrobu, w szczególności w zakresie indywidualnych elementów produktu (np. rodzaju olejku eterycznego) lub objętości danego egzemplarza Towaru. Zdjęcia Towaru to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą nieznacznie się różnić się rzeczywistego wyglądu. Barwy Towarów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, m.in. wskutek ustawień monitora użytkowanego przez Klienta oraz z powodu odmiennego oświetlenia Towaru podczas wykonywania zdjęcia.

§ 4. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

2. Koszty dostawy poza Rzeczpospolitą Polską będą uzgadniane każdorazowo z Klientem przed złożeniem zamówienia. W tym przypadku Klient, przed złożeniem zamówienia, winien się skontaktować z obsługą sklepu w celu potwierdzenia kosztów wysyłki. Klient zapewnia, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki i wymagania w zakresie opodatkowania od obrotu dostawy i/lub świadczeni wymagane prawem właściwym dla siedziby Klienta.

3. Wysyłka jest realizowana w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności systemem Pay Pal lub przez system płatności Blue Media S.A. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo przesłania Towaru w terminie 14 dni od zdarzeń wskazanych w zdaniu pierwszym.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona przesyłka wskazująca na ingerencję osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

6. Wraz z dostarczanym Towarem Sprzedawca przekazuje potwierdzenie zawarcia umowy obejmujące informacje wskazane w § 3 ust. 4 powyżej oraz zasady użytkowania towaru.

§ 5. Odstąpienie od umowy. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) Klientowi, który jest konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, tj. od dnia dostawy Towaru.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy w powyższym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedawca przesyła Klientowi niezwłocznie pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz dostępny na stronie www.musth.pl

3. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sprzedawca jak i Klient, są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach następujących umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e) zawartych w drodze aukcji publicznej,

f) oraz innych wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 6. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)..

2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar wraz z opisem przyczyn reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy podając dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres email. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

6. Za szkody i uszkodzenia, spowodowane nieodpowiednią obsługą lub niewłaściwym użytkowaniem Towaru, a także za szkody spowodowane użyciem siły oraz naturalnym zużyciem się wyrobu na skutek wymienionych zaniedbań, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży oraz czynności z nią powiązanych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo żądania ich usunięcia.

6. Płatności są obsługiwane przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. W wykonaniu tego celu Blue Media S.A. przetwarza dane osobowe klientów Sprzedawcy jako podmiot, któremu Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych osobowych.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności serwisu www.musth.pl.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych sklepu www.musth.pl, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaku towarowego MUSTH przysługują Sprzedawcy.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.musth.pl

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.musth.pl.

4. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważność zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

6.Wszelkie spory związane z wykonaniem lub interpretacja niniejszego Regulaminu poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl